Onderwijs

 

SWPBS: werken aan een positief klimaat

Een kind leert het best in een veilige en prettige omgeving. Wij werken op onze school aan een positief klimaat vanuit de ideeën van School Wide Positive Behaviour Support (SWPBS, zie ook www.swpbs.nl). Vanuit de kernwaarden VEILIGHEID - RESPECT - VERTROUWEN bieden we de kinderen een aantal gedragsregels die hen helpen het voor elkaar zo fijn mogelijk te maken. Deze regels zijn positief opgesteld en de groep wordt beloond als de leerlingen zich er goed aan houden. 

Daltononderwijs

Wij onderwijzen kinderen volgens de principes van het Daltononderwijs. Het uitgangspunt daarbij is het creëren van 'eigenaarschap' bij de leerlingen. Door de leerling (mede)eigenaar te maken van het eigen leerproces wordt de betrokkenheid vergroot en weet het kind waarom het bepaalde stappen moet zetten om verder te kunnen.

De rol van de leerkracht is daarbij heel belangrijk. De leerkracht is de spil van het onderwijs op Den Omgang.  De leerkracht begeleidt de kinderen in hun ontwikkeling.

Door een goede organisatie van deze begeleiding van alle leerlingen geven wij ieder kind zoveel mogelijk passend onderwijs. De principes van Dalton zijn:

- zelfstandigheid

- samenwerking

- verantwoordelijkheid (vrijheid in gebondenheid)

- effectiviteit

- reflectie

Een heel belangrijk hulpmiddel in het leerproces is de (week) taak. Daarin staat 'op maat' wat de leerling deze week moet doen. Er vinden regelmatig reflectiegesprekjes plaats tussen de leerling en de leerkracht, waarin bepaald wordt wat er nodig is om verder te komen.

Uiteraard voldoet ons onderwijs aan de wettelijke voorschriften (kerndoelen) van het ministerie. De Nederlandse Dalton Vereniging (NDV - www.dalton.nl) ziet het als haar taak om de kwaliteit van daltonscholen te (blijven) onderzoeken en hier een keurmerk aan te verbinden: de licentie. Hiermee wordt aangegeven dat de NDV, na een onderzoek, heeft vastgesteld dat op de school daltononderwijs wordt verzorgd dat voldoet aan de actuele inzichten rond kwalitatief goed daltononderwijs. 

 

Methodes

Voor de basisvakken (taal, rekenen, lezen) gebruiken wij de nieuwste versies van de methodes Wereld in Getallen, Taal Actief, Blink lezen, Estafette (groep 4), Veilig Leren Lezen (groep 3) en Focus PO 1-2. We maken ook gebruik van de bijbehorende software. 

 

Blink Wereld geïntegreerd

De vakken die onder het vakgebied wereldoriëntatie en creativiteit vallen (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, muziek, handvaardigheid en tekenen) worden aangeboden vanuit Blink Wereld - geïntegreerd.Blink Wereld geïntegreerd biedt flexibel inzetbaar lesmateriaal voor groep 3 t/m 8. De lessen worden gegeven aan de hand van tien thema's. Het ene jaar wordt pakket A met 5 thema's gebruikt en het volgende jaar pakket B met weer 5 andere thema's. Op deze manier is de hele school met hetzelfde onderwerp bezig, maar geven de groepen daar een eigen invulling aan, passend bij het niveau. De thema's van Blink Wereld geïntegreerd zijn opgebouwd volgens een vaste structuur.

 

Excursies en extra activiteiten

We proberen zo veel mogelijk excursies en extra activiteiten aan te bieden die passen bij het aanbod. In de meeste gevallen zal het gaan om uitstapjes die passen bij de Blink thema's. Bezoeken aan musea, natuurcentra, Techno Promo staan jaarlijks op de agenda.

 

ICT

Informatie en communicatie technologie (ICT) is niet meer weg te denken uit het moderne onderwijsaanbod. We zijn dan ook voortdurend bezig om te kijken hoe we door middel van ICT ons onderwijsaanbod nog efficiënter en persoonlijker kunnen maken. Alle leerlingen hebben een eigen omgeving waar ze vanuit school (en vanaf groep 5 ook buiten school) kunnen inloggen met hun persoonlijke inlognaam en wachtwoord. Ze kunnen bestanden met elkaar en met de leerkracht delen, opdrachten maken, presentaties voorbereiden en allerlei andere hedendaagse toepassingen gebruiken. Alle leerlingen vanaf groep 3 hebben een Chromebook tot hun beschikking.   

 

Schoolplan

We zijn continu bezig om het onderwijs op onze school verder te verbeteren. Klik hier voor het schoolplan 2022-2026.