Medezeggenschapsraad

 

Behartiging van belangen

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) schrijft dat voor. De MR is er om mee te denken met de school, zodat er goede beslissingen genomen worden voor personeel, ouders en kinderen en behartigt hun belangen.De MR praat, denkt en beslist mee met de directie over de inhoud en de uitvoering van het onderwijs op onze school, en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. Dit kan gaan over bijvoorbeeld de begroting en de beleidsplannen op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied, vakanties, personeelsformatie, veiligheid of schoolplan.Voor heel wat belangrijke beslissingen is de school verplicht eerst het personeel te raadplegen en vaak ook de ouders. Dat gebeurt via de MR. Er zijn verschillende soorten beslissingen, namelijk:

  • Beslissingen waarvoor instemming van de MR vereist is.
  • Beslissingen waarover de MR eerst advies moet geven.
  • Beslissingen waarover de schoolleiding de MR moet informeren.

Jaarlijks maakt de MR een verslag van haar activiteiten. 

De MR van Den Omgang bestaat uit twee ouders (oudergeleding) en twee leerkrachten (personeelsgeleding):

Ouders:

  • Matthieu de Klein
  • Inge Reijnen 

Leerkrachten:

  • Jorien van der Leest 
  • Niek van Heuvelen  

Wilt u bepaalde onderwerpen besproken hebben binnen de MR? Neem dan contact op met de MR via:  mr.denomgang@optimusonderwijs.nl.

U kunt ook altijd één van de MR leden aanspreken om over een bepaald onderwerp of vraagstuk van gedachten te wisselen. 

 

Oudergeleding

Personeelsgeleding